Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA "BH TELECOM" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Irmi (Ševko) Memić daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 54. (vanrednoj) sjednici Skupštine "BH TELECOM" d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućorn uputom o načinu glasanja po pojedinim tackama Dnevnog reda 54. (vanredne) sjednice Skupštine "BH TELECOM" d.d. Sarajevo, zakazane za dan 12.02.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 106/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.