Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi tačke III Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federaciji Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. hitnoj sjednici, održanoj 31.12.2018,godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA

IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 48 RADNIKA PD

"KRIVAJA-MOBEL" D.O.O. - U STEČAJU ZAVIDOVIĆI,

KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom, preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO u ukupnom iznosu od 125.881,59 KM za 48 radnika PD "KRIVAJA-MOBEL" d.o.o. - u stečaju, Zavidovići, koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a istu ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO. Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO.

 

 

II

Spisak zaposlenika kojima pripada pravo iz tačke I ove odluke:

 

R.B.

PREZIME I IME

PERIOD UPLATE

DATUM PENZJONISANJA

IZNOS DOPRINOSA ZA PIO (KM)

1

HASANOVIĆ ZEHNIRA

01.12.2014.

22.01.2017.

 

31.08.2017.

 

3.162,53

 

2

GRAČO HASAN

01.12.2014.

15.09.2015.

05.09.2017.

1.278,16

3

MUŠIĆ MEDINA

01.12.2014.

22.01.2017.

10.09.2017.

3.162,53

4

MUJKIĆ MUHAMED

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

10.09.2017.

 

3.162,53

 

5

GLUHIĆ REMZO

01.12.2014.

22.01.2017.

22.09.2017.

3.162,53

6

STARČEVIĆ

NEFA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

30.09.2017.

 

3.162,53

 

7

BULJUBAŠlC HASO

 

01.12.2014.

31.03.2015.

04.10.2017.

475,59

8

DŽUVIĆ EDIB

01.12.2014.

30.06.2015.

06.10.2017.

830,92

9

MAHALBAŠIĆ BADEMA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

12.10.2017-

 

3.162,53

 

10

FAZLIĆ SEDIJA

01.12.2014.

22.01.2017.

15.10.2017.

3.162,63

11

ĆATIĆ FATIMA

01.12.2014.

30.06.2015.

19.10.2017.

830,92

12

JOLDIĆ AZIM

01.12.2014.

22.01.2017.

22.10.2017.

3.162,63

13

MUJIĆ BRIŠO

01.12.2014.

22.01.2017.

22.10.2017.

3.162,63

14

FAJKOVIĆ MUNIRA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

25.10.2017.

 

3.162,63

 

15

SINANOVIĆ ASIJA

01.12.2014.

22.01.2017.

31.10.2017.

3.162,63

16

ŠKILJO FADILA

01.12.2014.

22.01.2017.

06.11.2017.

3.162,63

17

 

AHMETOVIĆ RIFET

01-12.2014.

 

22.01.2017.

 

10.11.2017.

 

3.162,63

 

18

MUSTAFIĆ RAMIZA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

10.11.2017.

 

3.162,53

 

19

ČEHAJIĆ SEMIZ

01.12.2014.

22.01.2017.

10.11.2017.

3.162,53

20

HUSIĆ HAZIM

01.12.2014.

22.01.2017.

10.11.2017.

3.162,38

21

MEHIĆ SENADA

01.12.2014.

22.01.2017.

20.11.2017.

3.162,53

22

BEĆIROVIC RAGIB

01.12.2014.

22.01.2017.

30.11.2017.

3.162,53

23

CERIĆ SALIM

01.02.2015.

30.04.2015.

30.11.2017.

349,86

24

ĆATIĆ AZIZ

01.12.2014.

22.01.2017.

10.12.2017.

3.162,53

25

ČAHTAREVIĆ EMINA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

13.12.2017.

 

3.162,53

 

26

HODŽIĆ SEAD

01.12.2014.

22.01.2017.

22.12.2017.

3.162,53

27

DERLIĆ ĆERIMA

01.12.2014.

30.06.2015.

31.12.2017.

710,66

28

MENZILOVIĆ NEVZET

01.12.2014.

 

31.10.2015.

 

31.12.2017.

 

1.311,98

 

29

POLIĆ SEMIRA

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

30

MAČAK IZUDIN

01.12.2014.

22.01.2017

31.12.2017.

3.162,53

31

MAĆKOVIĆ JASMINA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

31.12.2017.

 

3.162,53

 

32

AHMETAGIC SENAHID

01.12.2014

 

22.01.2017.

 

31.12.2017.

 

3.162,53

 

33

MULAHUSIĆ ŠAĆIR

01.12.2014.

22.01.2017.

 

31.12.2017.

 

3.162,53

 

34

MUŠIĆ ZIJAD

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

35

FALJIĆ BEGO

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

36

KRAJINIĆ OSMAN

01.12.2014.

31.10.2015.

31.12.2017.

1.311,98

37

HODŽIĆ SEMKA

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

38

BAJRAMOVIĆ RASEMA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

31.12.2017.

 

3.162,53

 

39

ORUČ NAHOD

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

40

BALIĆ FERID

10.12.2014.

30.06.2015.

31.12.2017.

967,59

41

TURSIĆ MIRSAD

01.12.2014.

05.11.2015.

31.12.2017.

1.377,91

42

MUŠ1Ć SUVAD

01.12.2014

22.01.2017

31.12.2017.

3.162,53

43

ZVEKIĆ

HAZEMA

01.12.2014

 

 

22.01.2017

 

 

31.12.2017.

 

 

3.162,53

 

 

44

STARCEVIĆ MEJRA

01.12.2014.

 

22.01.2017.

 

31.12.2017.

 

3.162,53

 

45

DOHRANOVIĆ HUSEIN

01.12.2014.

 

30.09.2015.

 

31.12.2017.

 

1.191,72

 

46

DŽEBIĆ RIFET

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

47

TURSIĆ SEFIR

01.12.2014.

15.11.2015.

31.12.2017.

1.392,66

48

VIKOVIĆ NISVETA

01.12.2014.

22.01.2017.

31.12.2017.

3.162,53

UKUPNO

125.88149

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod PIO/MIO, Porezna uprava Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1583/2018

31.decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.