Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 40. sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP Autoceste Fede­racije BiH d.o.o. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda na 40.'sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 20.09.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1044/2019

19. rujna 2019. godine.

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.