Na temeiju čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFER - DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA - UČEŠĆE VLADE FBiH U SUFINANCIRANJU

KANTONALNIH I LOKALNIH ZAJEDNICA - ZAŠTITA

NACIONALNIH SPOMENIKA", UTVRĐENOG

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa krite­rijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kanto­nalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/19) utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federal­nom ministarstvu prostornog uređenja ("Službene novine Federa­cije BiH", br. 11/19 i 53/19.); u točki I broj: "100.000,00" treba zamijeniti brojem: "203.000,00", a riječi: "broj: 11/19" zamijeniti riječima: "br. 11/19 i 53/19".

 

 

II

 

 

U točki II, broj: "100.000,00" treba zamijeniti brojem: "203.000,00", te riječi: "broj: 11/19" zamijeniti riječima: "br. 11/19 i 53/19".

 

 

III

 

 

U točki III u osmom retku broj: "20.000,00" treba zamije­niti brojem: "123.000,00" te u priloženoj tabeli pod rednim brojem 5. "Interventna sredstva" broj: "20.000,00" treba zamijeniti brojem: "123.000 00", a u koloni "Ukupno" broj: "100.000,00" zamjenjuje se brojem: "203.000,00".

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1043/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.