Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFER

DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - UČEŠĆE

VLADE FBiH U SUFINANSIRANJU KANTONALNIH I

LOKALNIH ZAJEDNICA - ZAŠTITA NACIONALNIH

SPOMENIKA", UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/19) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), u tački 1. broj: "100.000,00" treba zamijeniti brojem: "203.000,00", a riječi: "broj: 11/19" zamijeniti riječima: "br. l l/19ti 53/19".

 

 

II

 

 

U tački II broj: "100.000,00" treba zamijeniti brojem: "203.000,00", te riječi: "broj: 11/19" zamijeniti riječima: "br. 11/19 i 53/19".

 

 

III

 

 

U tački III u osmom redu broj: "20.000,00" treba zamijeniti brojem: "123.000,00" te u priloženoj tabeli i pod rednim brojem 5. "Interventna sredstva" broj: "20.000,00" treba zamijeniti brojem: "123.000,00", a u koloni "Ukupno" broj: "100.000,00" zamje­njuje se brojem: "203.000.00".

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1043/2019

12. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.