Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 15. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O.

SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI

PREDSJEDNIKA UPRAVE GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O.

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje Hermedina Zornića, vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Gospodarskog društva "Operater - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do dvanaest mjeseci.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1042/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.