Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU

REALIZACIJE PROJEKTA SANIRANJE MAGISTRALNE

CESTE M-17.5, DIONICA SOVIĆKA VRATA – POTOK ZEC

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju realizacije projekta Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/19) u tački III iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Do realizacije odobrenih sredstava iz tačke II ove odluke Ministarstvo prometa i veza HNK-Uprava za ceste HNK će nastaviti sa realizacijom navedenog projekta u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova, broj 08-04-29-775/18 od 28.8.2018. godine."

 

 

II

 

 

U tački IV iza riječi: "Federalno ministarstvo prometa i komunikacija" dodaju se riječi: "Ministarstvo prometa i veza HNK-Uprava za ceste HNK".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1040/2019

12. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.