Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNOG PROSTORA U MOSTARU, ULICA BRUNE

BUŠIĆA BB, UDRUZI DRAGOVOLJACA I VETERANA

DOMOVINSKOG RATA HR H-B MOSTAR

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Mostaru, 'ulica Brune Bušića bb, površine 20,16 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. 1753/4 K.O. Mostar II, daje se na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnog prostora iz tačke I ove odluke).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1031/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.