Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE DIJELA ZEMLJIŠTA I

PRIPADAJUĆIH OBJEKATA U BIVŠOJ KASARNI

"NEDŽARIĆI", OPĆINI ILIDŽA

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje, bez naknade, na period od 10 godina, dio zemljišta u bivšoj kasarni "Nedžarići", Općina Ilidža, označeno kao dio k.č. 1261, upisana u PL 237, K.O. Stup, površine 50.787 m2, sa pripadajućim objektima, Općini Ilidža.

 

 

II

 

 

Općina Ilidža ne može nekretninu iz tačke I ove odluke ustupiti na korištenje trećim licima i dati u zakup bez saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa Općinom Ilidža, kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada), drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnine iz tačke I ove odluke i izvrši zapisničku predaju.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1030/2019

12. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.