Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI PRIVREDNOM DRUŠTVU

IGMAN DD KONJIC ZA USTUPANJE NA KORIŠTENJE

OBJEKTA D-0 (ARK), OPĆINI KONJIC

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost Privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic da objekat D-0 (ARK) koji se nalazi u okviru kasarne "Konjičkih brigada", može privremeno ustupiti Općini Konjic na period iz tačke I Odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/19).

 

 

II

 

 

Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic i Općina Konjic će zaključiti Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi plaćanja komunalnih usluga i održavanja infrastrukture, kao i načinu i uslovima upotrebe objekta iz tačke I ove odluke.

Nakon zaključivanja Ugovora iz stava (1) ove tačke, Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic se obavezuje da jedan primjerak Ugovora dostavi Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1029/2019

12. septembra 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.