Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi s članom 5. stav (2) Uredbe o pravilima promjene strukture kapitala preduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/06), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ELABORAT O

OPRAVDANOSTI ZAJEDNIČKOG ULAGANJA U

PROJEKAT TVORNICE CEMENTA BANOVIĆI

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje sagiasnost na Elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja u projekat Tvornice cementa Banovići broj 14002/18 od 23.07.2018. godine.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 104/2019

28. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.