Na osnovu člana 27. stav (3) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE

NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I

ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD JULI -

SEPTEMBAR 2019. GODINE (III KVARTAL 2019.

GODINE)

 

 

I

 

 

Utvrđuje se koeficijent l (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli -septembar 2019. godine (III kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Na osnovu koeficijenta iz tačke I ove odluke i utvrđenog iznosa'u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period juli - septembar 2019. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19).

 

 

III

 

 

Koeficijent iz tačke I ove odluke primjenjivat će se za period juli - septembar 2019. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene..novine Federacije BiH", br.l 1/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2019. godine.

 

 

V broj 1028/2019

12. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.