Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA "IGMAN" DJ). KONJIC,

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Pokreće se procedura za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala.

 

 

II

 

 

Postupak iz točke I ove odluke provest će Povjerenstvo koje je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrsi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/15, 3/16, 18/17, 37/17, 35/18, 70/18 i 41/19) sa zadatkom da sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke dužno je dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

 

 

III

 

 

Javni natječaj iz točke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Večernji list".

 

 

IV

 

 

Za realizaciju točke III ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1027/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.