Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), 06), a u svezi sa člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC,

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred, državnog kapitala.

 

 

II

 

 

Opći kriteriji za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora  Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala:

- da je stanji od 18 godina;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovim (bilo na razini države ih entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni kriteriji za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stupanj), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;

- da nije osuđivan za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

- da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;

- da nije na funkciji u političkoj stranci;

- da nema privatni/financijski interes u Gospodarskom društvu u čiji se Nadzorni odbor kandidira;

- da nije direktor ili član uprave društva;

- da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik glede Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene

novine Federacije BiH", broj 70/08);

- da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o Gospodarskim društvima      ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15);

- da nije osoba koju isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i

- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru u koji se kandidira.

 

 

III

 

 

Prigodom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika;

- sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije;

- izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju    odluka;

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

- znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvješća, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike;

- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;

- rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1026/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.