Na osnovu člana 57. stav (3) Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE

VISINE MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA

KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (INVALIDNINA),

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Utvrđuje se osnovica za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (invalidnina), u iznosu od 867,50 KM (osamstošezdesetsedam i 50/100 KM).

 

 

II

 

 

Po osnovici iz tačke I ove odluke, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih naknada ličnih i porodičnih invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 06.04.1992. godine, u skladu sa propisima iz člana 69. stav (2) Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

 

III

 

 

Realizacija ove odluke izvršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim npvinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.

 

 

V broj 1023/2019

12. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.