Temeljem članka 19. Stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. stavak (2) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na, 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA ISPLATU MJESEČNIH

NOVČANIH NAKNADA DOBITNIKA RATNIH

PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH

OBITELJI, U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Utvrđuje se osnovica za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2019. godrnu, u iznosu od 641,66 KM (šeststotina-četrdesetjedna i 66/100 KM).

 

 

II

 

 

Po osnovici iz tačke I ove odluke, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih iznosa za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17).

 

 

III

 

 

Realizacija ove odluke izvršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine:

 

 

V broj 1021/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.