Temeljem članka 14 a. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) i članka 54. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I

ISPLATU MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA

DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA l ODLIKOVANJA I

ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Utvrđuje se koeficijent 0,979727 (nulazarezdevetsedamdevetsedamdvasedam) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Na osnovu koeficijenta iz točke I ove odluke i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade u 2019. godini, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih -primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, u skladu sa odredbama Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17).

 

 

III

 

 

Realizacija ove odluke izvršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.

 

 

V broj 1020/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalič, v. r.