Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 232. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O SAZIVANJU IZVANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA "KTK VISOKO" D.D.

VISOKO

 

 

I

 

 

Saziva se izvanredna Skupština dioničara gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko koja će se održati dana 30.09.2019. godine, u ulici Mule Hodžića bb, Visoko, sa početkom u 11,00 sati.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela Skupštine:

a)     predsjednika Skupštine

b)    dva ovjerivača zapisnika.

2.     Donošenje odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko.

3.     Donošenje odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko.

 

 

III

 

 

Za izvanrednu Skupštinu društva imenuje se Odbor za glasanje u sastavu:

1.     Pinjagić Dževad, predsjednik

2.     Kudinović Gildidžana, član

3.     Konjičanin Mensur, član i

zamjenici članova, Smajlović Jakub i Zukić Muhamed.

Za zapisničara imenuje se Imamović Almedin.

 

 

IV

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Obavještenje o sazivanju Skupštine društva iz točke I ove odluke objavi u dnevnom listu "Dnevni avaz" i da pribavi Listu dioničara od Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 229. stav (5) Zakona o gospodarskim društvima.

 

 

V

 

 

Zadužuje se ravnatelj gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko da omogući provođenje ove odluke i svih zakonom utvrđenih radnji potrebnih za rad Skupštine društva.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1018/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.