Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA

PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI

DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BINAS" D.D.

BUGOJNO

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno, V broj 975/2019 od 05.09.2019. godine u tački II, iza riječi "prijave" dodaje se zarez i riječi: "opoziva punomoć".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1014/2019

12. septembra/rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.