Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU

BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA.

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala, najduže na vremenski period od najviše tri mjeseca, počev od 30.09.2019. godine, odnosno do okončanja konkursne procedure, i to:

1.     Edin Kurtić,

2.     Bego Birparić

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1013/2019

12. septembra/rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.