Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a, u vezi sa članom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

RAZRJEŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA RMD BANOVIĆI D.D.

BANOVIĆI

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za razrješenje, sa danom 30.09.2019. godine, članova Nadzornog odbora Privrednog društva   RMU Banovići d.d. Banovići, zbog isteka mandata na koji su imenovani, i to:

1.      Emin Haračić,

2.      Rasim Kovačević.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1012/2019

12. septembra/rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.