Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dr. sc. Nevad Ikanović, izvršnog direktora za proizvodnju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1010/2019

12. septembra/rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.