Na osnovu čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI

TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U

FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I

TURIZMA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa krite­rijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vla­sti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u "Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/19 i 39/19), u točki III u Progra­mu 1. "Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma u ukupnom iznosu od "1.625.850,00 KM", zamjenjuje se brojem; "1.486.595,00 KM".

U Programu 3. Sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije Bosne i Hercegovine broj: "350.000,00 KM" zamjenjuje se brojem: "489.255,00 KM".

Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"Projekat "Sunčana strana Federacije BiH 2019", u iznosu od 139.255,00 KM.

U dijelu "SVRHA PROGRAMA", u stavu (1) iza riječi "Drvar", dodaju se riječi: "Poboljšanje ponude za turiste tokom cijele sezone, organizacija kulturnih, gastronomskih i zabavnih dešavanja na otvorenom, u cilju zadržavanja turista duže u našoj državi, a ujedno i promociji i većoj potrošnji sredstava u našoj državi".

U dijelu "KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA", iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-     projekti od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u cilju očuvanja brendiranih turističkih mjesta i događaja međunarodnog karaktera".

U dijelu "KORISNIK SREDSTAVA", iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"Obala Art Centar Sarajevo i Agencija PRimera Mostar".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1005/2019

05. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.