Na temelju čl. 31. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE

SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I

OBRTA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Prora­čunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federal­nom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/19) u točci II raspoređeni novčani iznosi po projektima mijenjaju se kako slijedi:

- redni broj 2.1. Poticaji inovatorima - pojedincima, novčani iznos: "50.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom: "37.419,95"

- redni broj 2.2. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, novčani iznos: "100.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom: "112.580,05"

- redni broj 3. l. Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, novčani iznos:  "100.000,00" zamje­njuje se novčanim iznosom: "99.871,50"

- redni broj 3.2. Poticaj udruženjima, komorama i obra­zovnim institucijama, novčani iznos:  "100.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom: "100.128,50"

- redni broj 4.1. Poticaji opstanku tradicionalnih i starih obrta, novčani  iznos:   "180.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom: "185.073,56"

- redni broj 4.2. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta, novčani iznos:   "500.000,00" zamjenjuje  se novčanim iznosom: "518.375,90"

- redni broj 4.3. Poticaji novoosnovanim subjektima malog  gospodarstva,  novčani iznos: "850.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom: "897.699,63" - redni broj 4.4. Jačanje konkurentnosti MSP-a, novčani iznos: "1.451.280,00"    zamjenjuje se novčanim iznosom: "1.432.891,46"

- redni broj 4.5. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka), novčani iznos: "190.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom: "137.239,45".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1001/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.