Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21, stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi s točkom II stavak (1) Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (7Y) FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ni nominalnom iznosu do 40.000.000 KM (slovima četrdesetmilijuna KM).

 

 

II

 

 

Osnovni elementi obveznica iz točke I ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine

- Iznos emisije: 40.000.000,00 KM

- Broj obveznica: 40.000

- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM

- Rok dospijeća: 7 (sedam) godina

- Metoda aukcije: format višestruke cijene

- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije

- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja

- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeća

- Vrsta obveznice: obveznica s fiksnim kuponom

 

 

III

 

 

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 

 

IV

 

 

Obveznice se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

 

 

V

 

 

Obveznice se prodaju putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na temelju sljedeće formule:

 

 

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom razdoblju u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma poravnanja.

 

 

VI

 

 

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

 

 

VII

 

 

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Obveznice iz točke II ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog, dospijeća.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovi emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

 

 

X

 

 

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzovnog trgovinskog sustava (u daljnjem tekst: BTS) SASE u razdoblju od 9.00 do 13 sati osim ako u javnom pozivu nije drukčije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9.00 do 10.0*0 sati i u tom razdoblju dopuštene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10.00 do 13.00 sati.

 

 

XI

 

 

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

 

 

XII

 

 

Za realizaciju ove odluke, izvješćivanje o nastaloj obvezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 998/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.