Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE TRI ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

ALUMINIJ D.D. MOSTAR ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, na vremenski period od četiri godine, i to:

- Zdenko Klepić,

- Igor Planinić, i

- Vedran Smiljanič.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 994/2019

05. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.