Na temelju članka 15. Zakona o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10-isp. i 66/13), a u svezi s člankom 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2020. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O

POSLOVANJU JAVNOG PODUZEĆA AUTOCESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

MOSTAR ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu koji uključuje:

- Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine;

- Izvještaj o realizaciji plana poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine;

- Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu;

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu;

- Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu;

- Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata-viška prihoda nad rashodima ostvarenim u 2018. godini.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 990/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.