Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. stav (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D.

HADŽIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU

VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Članova Uprave Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci, i to:

 

1.     Muhidina Dautovića - izvršnog tehničkog direktora, i

2.     Halida Škrijelja - izvršnog direktora zajedničkih službi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 989/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.