Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA KREDITNIH PLASMANA ZA

POTICAJ UPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA

UPOSLENOSTI IZ SREDSTAVA FEDERALNOG

ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za poticaj upošljavanja i održavanja uposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za upošljavanje, broj 01/1-14-1842/19 od 19.02.2019. godine, koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za upošljavanje.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 985/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.