Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95; 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi tačke III stav (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA

IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE GRADU

MOSTARU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava da se iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su deponirana na transakcijskom raču­nu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercego­vine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine doznače sredstva Gradu Mostaru u visini od 250.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke utrošit će se u svrhu realizacije infrastrukturnih projekata za koje nisu osigurana sredstva u Budžetu Grada Mostara.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Grad Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 977/2019

05. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.