Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06) i člana 9. stav (3) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI

UNION BANKE D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE

ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNION BANKE D.D.

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Skupštini Union banke d.d. Sarajevo da se za članove Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo imenuju:

 

1.     Aida Hadžigrahić;

2.     Advija Alihodžić;

3.     Haris Jahić;

4.     Maja Letica;

5.     Dražena Pavlović-Tunjić.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 89/2019

28. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.