Na osnovu člana 26. stav (1) i člana 37. Zakona o izvrša­vanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 189 sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - AGENCIJA ZA KVALITET I

AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE

I HERCEGOVINE - AKAZ" UTVRĐENIH BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), ekonomski kod 614100, u iznosu od 300.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se. za sufinansiranje troškova Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljša­nja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05, 52/11 i 6/17).

 

Svrha programa:

Obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga te provođenje akreditacije u zdravstvu.

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;

- Program rada i utroška sredstava iz budžetskog transfera za Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019.

godinu.

 

Organizacija koja prima transfer:

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Isplata sredstava iz tačke I ove odluke vršit će se mjesečno, po 1/12 odobrenog iznosa, a na osnovu zahtjeva Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebnu komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine će tromjesečno dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 970/2019

05. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.