Na temelju članka 33. stavak (3) Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05, 52/11 i 6/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN

AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U

ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 969/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.