Na temelju članka 23. stavak (2) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine za 2019. Godinu ''(Službene novine Federacije BiH", br.  11/19 l 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici,   održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA

RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI ZA I i II

KVARTAL 2019. GODINE

 

 

I

 

 

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH'', br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 237.640,00 KM, za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I i II kvartal 2019. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 16. giava 1601, ekonomski kod 8225, sa pozicije "Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešća u zajedničkim ulaganjima -Učešće Vlade u projektima koje financira međunarodna zajedni­ca" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprovrcda i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama. Federacije BiH".

 

 

V broj 963/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.