Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU ZA

SMJEŠTAJ FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE

ODUZETOM IMOVINOM

 

 

I

 

 

Zadužuje se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom da sa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora na prvom spratu krila "B" zgrade Željezničke stanice u ulici Put života broj 2, Sarajevo, površine 224,80 m2 i dva parking mjesta na parkingu u neposrednoj blizini poslovnog prostora, po cijeni od 14,04 KM/m2 sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost, za period od jedne godine i to od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za realizaciju zakupa iz tačke I ove odluke, kao i sredstva za plaćanje energenata i komunalnih usluga bit će obezbijeđena u Budžetu Federacije Bosne i Herce­govine, na poziciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 947/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.