Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 6. stavak (3) Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za poticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLANIRANI IZNOS

SREDSTAVA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA RADA I

ADMINISTRIRANJA OPERATORA ZA OBNOVLJIVE

IZVORE ENERGIJE I UČINKOVITU KOGENERACIJU

U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na planirani iznos sredstava u iznosu od 2.185.000.00 KM za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju u 2019. godini, a sukladno sa izvršenom analizom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju da odobrena sredstva iz točke I ove odluke troši sukladno sa dostavljenim "Troškovima rada/administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 945/2019

22. kolovoza 2019. godine                         

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić v. r.