Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 6. stav (3) Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019, godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLANIRANI IZNOS

SREDSTAVA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA RADA I

ADMINISTRIRANJA OPERATORA ZA OBNOVLJIVE

IZVORE ENERGIJE I EFIKASNU KOGENERACIJU

U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na planirani iznos sredstava u iznosu od 2.185.000,00 KM za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2019. godini, a u skladu sa izvršenom analizom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju da odobrena sredstva iz tačke I ove odluke troši u skladu sa dostavljenim "Troškovima rada administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 945/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.