Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06 i 1/15).

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 943/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.