Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (3) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada

Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI

UNION BANKE D.D. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE

DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNION

BANKE D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti sljedećih članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata.

 

1.     Tihomir Ćurak;

2.     Damir Morić;

3.     Advija Alihodžić;

4.     Haris Jahić;

5.     Maja Letica

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 88/2019

28. januara 2019.godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.