Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na Odluku o neusvajanju Financijskog izvješća i godišnjeg obračuna za 2018. godinu, broj 02-02-79/19 od 26.02.2019, godine koju je donijelo Upravno vijeće Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 942/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.