Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22,08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG

MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA -

FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 941/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.