Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Her­cegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - ZA PODRŠKU FONDACIJI ZA

STAMBENO ZBRINJAVANJE RVI I BORAČKU

POPULACIJU" UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Federalnog ministar­stva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), u iznosu od 675.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Realizacija ove odluke izvršit će se sukladno sa raspolo­živim proračunskim sredstvima u 2019. godini.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u razdjelu 32, ekonomski kod 6143, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

IV

 

 

Odobrena sredstva iz točke I uplatit će se na račun Fondacije za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju (u daljem tekstu: Fondacija), na temelju pismenog zahtjeva Fondacije, upućenog Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a na temelju usvojenog Programa rada Fondacije za 2019. godinu.

 

 

V

 

 

Za utrošak sredstava iz točke I ove odluke Fondacija, koja prima sredstva sa Transfera, obvezna je dostaviti konačan Izvještaj o njihovoj realizaciji, najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 940/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.