Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvrša­vanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijed­log federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - ZA PODRŠKU FONDACIJI ZA

STAMBENO ZBRINJAVANJE RVI I BORAČKU

POPULACIJU" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-

OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), u iznosu od 675.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Realizacija ove odluke izvršit će se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima u 2019. godini.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u razdjelu 32, ekonomski kod 6143, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

IV

 

 

Odobrena sredstva iz tačke I uplatit će se na račun Fondacije za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju (u daljem tekstu: Fondacija), na osnovu pismenog zahtjeva Fondacije, upućenog Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministar­stvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, a na osnovu usvojenog Programa rada Fondacije za 2019. godinu.

 

 

V

 

 

Za utrošak sredstava iz tačke I ove odluke Fondacija, koja prima sredstva sa Transfera, obavezna je dostaviti konačan Izvještaj o njihovoj realizaciji, najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambe­no-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno minista­rstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 940/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.