Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (12) Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), na prijedlog .federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O

DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG

REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D.

SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA

DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM

DODJELE KREDITA ZA 2018. GODINU PRIVREDNOM

DRUŠTVU BOSSIN D.O.O. MOSTAR U IZNOSU OD

420.000,00 KM

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar, u iznosu od 420.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja izvršiti aneksiranje potpisanog Ugovora sa korisnikom sredstava broj KSN 02/19 od 16.01.2019. godine, u skladu sa bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo, energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 936/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.