Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 13. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i

96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NADZORNOM

ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"UNIS GINEX" D.D. GORAŽDE ZA IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje Tafro Hasana, izvršnog direktora za proizvodnju gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde, na razdoblje od četiri godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 935/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.