Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

"UNIS GINEX" D.D. GORAŽDE ZA IMENOVANJE

IZVRSNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje Tafro Hasana, izvršnog direktora za proizvodnju privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde, na period od četiri godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 935/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.