Na osnovu članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 114. stavak (2) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, 188. sjednici održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DONOŠENJU PROGRAMA O PRESTRUKTURIRANJU

ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom donosi se Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Program prestrukturiranja).

 

 

II

 

 

Program prestrukturiranja iz točke I je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da Program prestrukturiranja iz točke I ove odluke dostavi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i davanja suglasnosti.

 

 

IV

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/14).

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati kada Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da suglasnost na Program prestrukturiranja iz točke I ove odluke.

 

 

V broj 933/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.