Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 114. stav (2) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 188. sjednici održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DONOŠENJU PROGRAMA O PRESTRUKTURIRANJU

ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom donosi se Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Program prestrukturiranja).

 

 

II

 

 

Program prestrukturiranja iz tačke I je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da Program prestrukturiranja iz tačke I ove odluke dostavi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i davanja saglasnosti.

 

 

IV

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o donošenju Programa prestnikturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/14).

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati kada Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da saglasnost na Program prestrukturiranja iz tačke I ove odluke.

 

 

V broj 933/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.