Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE DVA ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

"ZRAK" D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje Delalić Tajiba i Sefić Semira za članove Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala, na period do isteka mandata Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, koji je započeo dana 28.09.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 929/2019

22. augusta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.