Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE"

D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Renatu (Kata) Škrobo daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 4. (izvanrednoj) sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 4. (izvanredne) sjednice Skupštine Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, zakazane za dan 02.09.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 927/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.